English / 正體中文

2019-05-27 (週一) Dr. Min-Hung Shih:Data Quality Assessment and Visualization of Formosa Array

主講人:史旻弘博士 (本所博士後研究) 

日期: 5/27 (週一) 14:30

講題: Data Quality Assessment and Visualization of Formosa Array

主持人:林正洪 研究員

 

返回列表