People


 Administrative Staff 


Wang, Sheng-Wen (Sharon Wang)
Title: Secretary to Director
Ext.: 104
E-mail: shewen@gate.sinica.edu.tw


Huang, Shu-Hwa (Jessica Huang)  
Title: Secretary to Deputy Directors
Ext.: 105
E-mail: jessica@earth.sinica.edu.tw


Liu, Shueh-Yu
Title: General Affairs
Ext.: 107
E-mail: sliu@earth.sinica.edu.tw


Sheu, Yan-Huang
Title: General Affairs
Ext.: 110
E-mail: sk2@earth.sinica.edu.tw


Sung, Feng-Lung
Title: Human Resources
Ext.: 107
E-mail: sung@earth.sinica.edu.tw


Chang, Hsing-Wei
Title: Accountancy
Ext.:106
E-mail: chw@earth.sinica.edu.tw


Chang, Feng-Hsia
Title: Accountancy
Ext.: 109
E-mail: account@earth.sinica.edu.tw


Chang, Ya Chi
Title: Cashier
Ext.: 109
E-mail: carol@earth.sinica.edu.tw


Wei, Hsiao Chun
Title: Accounting Assistant
Ext.: 133
E-mail: annie@earth.sinica.edu.tw


Chiu, Hueih-Fen
Title: Assets Management
Ext.: 108
E-mail: belinda@earth.sinica.edu.tw


Lin, Kuo-Ji
Title: Electronic Group
Ext.: 309
E-mail: linkoi@earth.sinica.edu.tw


Wu, Chia-Lung
Title: Electronic Group
Ext.: 205
E-mail: wucl@earth.sinica.edu.tw


Ka, Shun-Yu 
Title: Chauffeur
Ext.: 224
E-mail: syuka@earth.sinica.edu.tw


Wang, Fu-Chuen
Title: Chauffeur
Ext.: 224
E-mail: wfuch@earth.sinica.edu.tw


Wang, Piin-Shiow
Title: Computer Room
Ext.: 210
E-mail: pswang@earth.sinica.edu.tw


Chen, April Li-Mei
Title: Librarian
Ext.: 302
E-mail: april@earth.sinica.edu.tw


Chen, Yi-Jiun
Title: Librarian
Ext.: 302
E-mail: lovise@earth.sinica.edu.tw


Hung, Yu-Ting
Title: Publications
Ext.: 135
E-mail: tin2868@earth.sinica.edu.tw


Yang, Li-Chen
Title: Group Administrator
Ext.: 310
E-mail: iline@earth.sinica.edu.tw


Chang, Hsiu-Chuan
Title: Group Administrator
Ext.: 505
E-mail: jaci@earth.sinica.edu.tw


Wu, Ni-Rung
Title: Group Administrator
Ext.: 613
E-mail: anita@earth.sinica.edu.tw